RT SolarSentinel - шаблон joomla Mp3
zaterdag, oktober 20, 2018
   
Text Size
Basic Image change Pasterkamp Consultancy

BHV

Uw BHV organisatie

U heeft een mooi bedrijf en zorgt daar goed voor. dag en nacht bent u hier mee bezig.

U wilt ook voorbereid zijn op onprettige situaties.

U heeft daarom de beslissing genomen om een BHV korps op te zetten, maar wat zegt de wet daarvan:

Uitgangspunten
In Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en in Nederland is dit terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet. In deze Wet wordt gesproken van het verlenen van bijstand door deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming en deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Als uw deskundige werknemers in het bezit zijn van de certificaten SEHSO + SEHCI, heeft u zowel de bijstand op het gebied van preventie en bescherming (Art. 13 Arbeidsomstandighedenwet) als de bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (Art. 15 Arbeidsomstandighedenwet) goed afgedekt. Deze deskundige werknemers kunnen worden ingezet als preventiemedewerker en als verantwoordelijke bedrijfshulpverlener.

Veiligheid en gezondheid op het werk zijn gentegreerd in het totale beleid van de organisatie en kunnen alleen worden gerealiseerd, als er voor dit beleid draagvlak bestaat bij zowel werkgever als werknemers. Door de werkgever van de organisatie wordt, als onderdeel van het totale arbeidsomstandighedenbeleid, beleid geformuleerd voor het 'voorbereid zijn en reageren op noodsituaties' van de organisatie. Dit BHV-beleid wordt aan alle werknemers bekend gemaakt en is voorzien van een autorisatie van de werkgever. Om effectief op noodsituaties te kunnen reageren, wordt het bedrijfshulpverleningsplan schriftelijk vastgelegd en zo nodig periodiek herzien, zodat continue verbetering wordt bereikt. Voor de beheersing van noodsituaties wordt een BHV-organisatie opgezet die is voorzien van SEH-BHV'ers. Ieder jaar beoordeelt de directie (de werkgever) in een management review of het beleid continu geschikt, adequaat en doeltreffend is en wordt het beleid opnieuw geformuleerd. De TBV (Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden) van functies in de BHV-organisatie zijn schriftelijk vastgelegd, de leden van de BHV-organisatie worden schriftelijk aangesteld en de BHV-organisatie is ingebed in de totale organisatie en is opgenomen in het organogram.

De BHV-organisatie functioneert onder andere op basis van de veiligheidsketen, die een aantal veiligheidstaken bevat:
pro-actie of pro-actieve preventie;
preventie;
preparatie;
repressie;
nazorg.

De werkgever is verantwoordelijk dat op de organisatie afgestemde preventieve, preparatieve en repressieve maatregelen genomen worden, zodat een adequate preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening gewaarborgd zijn en goede nazorg wordt verleend en laat zich ten aanzien hiervan bijstaan door deskundige werknemers en andere deskundige personen. De arbeid moet zo zijn georganiseerd, dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en er moeten doeltreffende maatregelen zijn getroffen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden. Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddelijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen. De werkgever zorgt dat de gevaren en risicos zo veel mogelijk bij de bron worden aangepakt (pro-actie) en als dat niet mogelijk is, dat andere doeltreffende maatregelen worden genomen om gevaar te voorkomen en risicos te elimineren (preventie) en dat deskundige werknemers die belast zijn met bedrijfshulpverlening zich door oefening en scholing goed voorbereiden (preparatie), waardoor zij bij calamiteiten en incidenten in staat zijn de gevolgen van ongevallen te beperken door adequate spoedeisende hulp te verlenen (repressie), waarna zij medewerking kunnen verlenen aan maatregelen die gericht zijn op de terugkeer naar de normale situatie (nazorg).

In deze handleiding wordt volgens een vast principe gewerkt op alle niveaus van de organisatie. Het principe gaat als volgt:
Inventariseer het probleem;
Bepaal de doelstellingen;
Maak een Plan van Aanpak (PvA) met maatregelen om de doelstellingen te bereiken;
Voer het PvA uit (actie);
Controleer en evalueer het resultaat van de actie en stel vast of de doelstellingen zijn bereikt;
Neem preventieve en/of corrigerende maatregelen als de doelstellingen niet geheel zijn bereikt en implementeer die na een beoordeling in het PvA;
Terugkoppeling, start opnieuw bij de inventarisatie van het probleem.

Als het probleem is gewijzigd, worden de doelstellingen gewijzigd en wordt de actie aangepast.

Dit principe is van toepassing bij:
de veiligheidsprocedures bij normale werkzaamheden;
het verrichten van preventieve werkzaamheden;
het uitvoeren van spoedeisende hulp;
het leiding geven aan een inzet;
de werkzaamheden van het Crisis Management Team (CMT);
het opstellen en onderhouden van het bedrijfshulpverleningsplan;
de opzet en het onderhoud van de BHV-organisatie;

Hierdoor wordt veiligheid gentegreerd in de totale organisatie. Er wordt aangesloten bij het arbeidsomstandighedenbeleid van de totale organisatie. Van alle werknemers wordt verwacht het (preventieve) veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie te ondersteunen en zich bewust te zijn van de risicos van de organisatie. Van alle werknemers, maar met name van de SEH-BHV'ers die belast zijn met preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening, wordt verwacht initiatieven te nemen voor de verbetering van dit beleid, inclusief het bedrijfshulpverleningsplan en de BHV-organisatie. Door een gezamenlijk draagvlak, gebruikmaking van gezamenlijke expertise en toepassing van gezamenlijke kennis en vaardigheden, wordt niet alleen de BHV-organisatie door van opgedane kennis en ervaring te leren continu verbeterd, maar wordt de veiligheid binnen de totale organisatie bevorderd door een pro-actieve houding van zowel het management als de werknemers.

Voor een goede uitvoering moeten de SEH-BHV'ers beschikken over de benodigde materialen en uitrusting en moeten er voldoende SEH-BHV'ers aanwezig zijn en zij zijn zo georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. Het aantal SEH-BHV'ers moet zijn gebaseerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), daarom moet een organisatie bij het opzetten van een BHV-organisatie beginnen met het verrichten en opstellen van een RI&E. Naast de RI&E wordt bij de organisatie van de bedrijfshulpverlening rekening gehouden met maatgevende factoren.

Maatgevende factoren zijn:
1) de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf of de instelling;
2) de in het bedrijf/instelling aanwezige gevaren (ook gevaren in de omgeving) en voor het bedrijf/instelling maatgevende brandscenario's;
3) het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers en andere personen alsmede de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn;
4) het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een ongeval of brand niet zelfstandig in veiligheid kan brengen;
5) de opkomsttijd en mogelijkheden van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;
6) de aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van de arbeidsomstandigheden;
7) de mogelijkheid om met andere arbeidsorganisaties samen te werken;
8) de aantoonbare deskundigheid van deskundige werknemers en andere personen.

Naar aanleiding van de RI&E wordt bepaald wat de gedentificeerde risicos van de organisatie zijn en welke daarvan als de belangrijkste risicos worden geclassificeerd, op basis waarvan de organisatie een PvA moet opstellen. De risico's worden aangepakt volgens de arbeidshyginische strategie. Na eliminatie (of beperking) van de meeste risico's zal uiteindelijk een aantal risico's overblijven. Dit zijn de restrisico's, waarvoor het laatste PvA, het bedrijfhulpverleningsplan, wordt opgesteld. Om het bedrijfshulpverleningsplan uit te kunnen voeren, wordt een BHV-organisatie opgezet en ingericht. Om een BHV-organisatie goed op te zetten, te onderhouden en continu te verbeteren, zijn bij de dynamische verbetermethode van NedCert eisen vastgelegd waaraan een organisatie moet voldoen.

De vijf eisen zijn:
1) De organisatie moet een RI&E hebben uitgevoerd;
2) De organisatie moet een bedrijfshulpverleningsplan hebben opgesteld;
3) De organisatie moet een BHV-organisatie hebben opgezet en ingericht, voorzien van SEH-BHV'ers, bijgestaan door bedrijfshulpverleners, in het bezit van het certificaat NedCert BHV-Bedrijfshulpverlener;
4) De organisatie moet aan de hand van de dynamische verbetermethode de BHV-organisatie, inclusief het bedrijfshulpverleningsplan, continu verbeteren;
5) De directie van de organisatie moet regelmatig het BHV-beleid (inclusief het bedrijfshulpverleningsplan en de BHV-organisatie) beoordelen om de continue geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen en het betreffende beleid (als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid) formuleren.

Nadere uitwerking van de betekenis van de gestelde eisen
1) De organisatie moet een RI&E hebben uitgevoerd;
De SEH-BHV'er verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E.

In de RI&E wordt onder meer het volgende schriftelijk vastgelegd:
de risico's en gevaren die de arbeid voor de werknemers met zich mee brengen;
de risico-beperkende maatregelen (Plan van Aanpak) ;
de risicos voor bijzondere categorien van werknemers.

De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat deze geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Als uit de RI&E blijkt dat dit toch het geval is, moet de werkgever de gevaren en risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperken en mag pas als dit niet mogelijk is andere doeltreffende maatregelen nemen, waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming. Pas als laatste mogelijkheid mogen doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan de werknemer ter beschikking worden gesteld. Een Plan van Aanpak (PvA), waarin de risico-beperkende maatregelen zijn beschreven, maakt deel uit van de RI&E. Ook wordt in het PvA aangegeven binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn genomen. De werkgever voert overleg met de Ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) over het arbeidsomstandigheden-beleid. In ondernemingen waarin minder dan 10 personen werkzaam zijn, voert de werkgever overleg met de belanghebbende werknemers over de RI&E en de organisatie van de deskundige bijstand. Deskundige werknemers en andere deskundige personen en de volgens Artikel 20 gecertificeerde deskundige of arbodienst, werken bij het verlenen van bijstand aan de werkgever samen.
De werkgever moet de RI&E laten toetsen en daarover advies laten uitbrengen door een (interne) deskundige die, volgens Art. 20 Arbeidsomstandighedenwet, in het bezit is van een certificaat voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, arbeidshygine, veiligheidskunde of arbeids- en organisatiekunde. Dit wordt de maatwerkregeling genoemd. Als de bijstand niet volgens de maatwerkregeling is georganiseerd, dan moet de werkgever zich laten bijstaan door een volgens Art. 20, gecertificeerde arbodienst die bij voorkeur deel uitmaakt van de onderneming. Dit wordt de vangnetregeling genoemd. Een schriftelijke kopie van dit advies wordt door de deskundige, gezonden aan de OR of PVT en als er geen OR of PVT is, wordt de kopie door de werkgever gezonden aan de belanghebbende werknemers. De RI&E en het PvA vallen onder het instemmingsrecht van de OR of PVT en als er geen OR of PVT is, onder het adviesrecht van de personeelsvergadering. De RI&E hoeft niet te worden getoetst, indien de werkgever arbeid laat verrichten voor totaal 40 uur per week of bij ten hoogste 25 werknemers, mits gebruik wordt gemaakt van een model voor het opstellen van een RI&E, dat is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), of plaats vindt bij regeling door een bevoegd bestuursorgaan of een regeling waarover de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de OR of PVT. Op basis van de RI&E moeten de risicos worden genventariseerd en gevalueerd. Omdat de RI&E altijd actueel moet zijn, moet het worden onderhouden. De RI&E moet zo dikwijls worden aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Dit betekent dat elke verandering in de organisatie moet worden doorgevoerd in de RI&E.

2) De organisatie moet een bedrijfshulpverleningsplan hebben opgesteld;
Door de in het bedrijfshulpverleningsplan, aan de hand van vooraf opgestelde risicoscenario's, vastgelegde noodplannen, procedures en werkinstructies regelmatig te oefenen, bereidt de BHV-organisatie zich voor op noodsituaties. Door de doelstellingen van het bedrijfshulpverleningsplan meetbaar te maken met prestatie-indicatoren, kan worden bepaald of de doelstellingen zijn bereikt. Tijdens (de evaluatie van) een inzet of oefening zal dan blijken of het bedrijfshulpverleningsplan geschikt, adequaat en doeltreffend is en zo nodig moeten preventieve en/of corrigerende maatregelen ter verbetering worden geformuleerd en gemplementeerd. Het bedrijfshulpverleningsplan is het laatste PvA dat wordt opgesteld voor het beheersen van risico's binnen een organisatie en bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om volgens van te voren opgestelde procedures bij ongevallen, calamiteiten en incidenten de gevolgen te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Er moet altijd als eerste worden vastgesteld welke maatregelen op het gebied van bedrijfshulpverlening al binnen de organisatie zijn genomen (nulmeting), waarna aan de hand van de uitkomsten van de RI&E en de maatgevende factoren het bedrijfshulpverleningsplan wordt opgesteld.

De inhoud van een bedrijfshulpverleningsplan
Het bedrijfshulpverleningsplan wordt zodanig opgesteld dat het gemakkelijk kan worden aangepast. Een goed bedrijfshulpverleningsplan is beknopt van omvang, en is voor iedereen (ook voor externe hulpverlening) te begrijpen. Een documentatiebeheerder bewaakt de actualiteit van het bedrijfshulpverleningsplan.

Het bedrijfshulpverleningsplan bestaat uit de volgende onderdelen:
1) inhoudsopgave;
2) algemeen deel;
3) noodplannen;
4) flow-sheets (stroomschemas);
5) bijlagen.

Naast het algemeen deel bestaat het bedrijfshulpverleningsplan uit noodplannen, met ten minste een:
preventie- en preparatieplan (inclusief hulpmiddelen, opleidingsplan en oefenschema);
communicatieplan;
ontruimingsplan;
calamiteitenplan;
continuteitsplan;
nazorgplan.

Afhankelijk van de restrisicos van een organisatie kan zijn voorzien in diverse andere noodplannen. Met een plan wordt in dit verband bedoeld een zeer beknopte omschrijving van het proces.

Algemeen deel
In het algemeen deel worden de algemene gegevens van de organisatie en de inbedding van de BHV-organisatie in de totale organisatie beschreven. Er kan zeer kort worden beschreven wat de uitgangspunten zijn voor het bedrijfshulpverleningsplan en wat de scope van het plan is, waarbij beknopt is aangegeven welke arbeid wordt verricht, wat de risico's en de genomen maatregelen zijn, wat de alarmprocedure inhoudt, welke functie bepaalt dat een noodplan in werking treedt en wordt ingetrokken, door welke SEH-BHV'ers de bijstand wordt verleend (schriftelijke aanstelling), de vakbekwaamheid SEHSO en SEHCI, waarmee de bekwaamheid van de SEH-BHV'ers officieel wordt aangetoond, de TBV van de SEH-BHV'ers, de aanwezigheid en hoe de vervanging is geregeld, wie de kopiehouders van het plan zijn, afstemming op en afspraken met de externe hulpverleningsdiensten en omliggende organisaties en hoe de gefaseerde opschaling is geregeld. Tevens zijn alle belangrijke telefoonnummers hier vermeld en is een procedure opgenomen voor het documentenbeheer.

Preventie- en preparatie plan
In het preventie- en preparatieplan zijn alle preventieve maatregelen opgenomen. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan de aanschaf en het onderhoud van kleine blusmiddelen, het onderhoud en testen van de brandmeldcentrale, de controle op vluchtwegen en nooduitgangen, de aanschaf en het onderhoud van verbandmiddelen, het hartmassage-apparaat CPREzy, vluchtroute-aanduiding en alle specifieke maatregelen die de organisatie heeft genomen en voorzieningen die de organisatie heeft gemplementeerd om werknemers te beschermen tegen gevaren. Tevens zijn de opleidingen, nascholingen, veiligheidstrainingen en oefeningen ten aanzien van preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening hier beschreven. Een opleidings- en oefenschema moet zijn opgenomen en er moet blijken hoe en wanneer de SEH-BHV'ers aan de eisen van het onderhoud van de vakbekwaamheid certificaten blijven voldoen. Alle TBV moeten per functie schriftelijk zijn vastgelegd.

Communicatieplan
Adequate communicatie tijdens een crisissituatie zal beter verlopen als van te voren een communicatieplan is opgesteld. Dit houdt in dat de organisatie moet hebben vastgelegd hoe intern en extern de voorlichting zal worden verzorgd en hoe zal worden gecommuniceerd, om uitgaande van een bestaande (ongewenste) situatie een gewenste situatie te kunnen bereiken. Alle TBV moeten per functie schriftelijk zijn vastgelegd en er moet een Crisis Management Team (CMT) zijn samengesteld. Een belangrijke taak van het CMT is het zeker stellen van de continuteit van de organisatie. Gebruik wordt gemaakt van ervaring van de organisatie zelf en van ervaring van andere organisaties ten aanzien van ongevallen, calamiteiten en incidenten (best practices). De oplossing van een crisis begint met het opstarten van crisiscommunicatie, waarbij het initiatief tot communiceren door een pro-actieve houding bij de organisatie moet liggen.

Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan moet alle maatregelen en procedures bevatten voor de ontruiming van een gebouw. Alle TBV moeten per functie schriftelijk zijn vastgelegd. Er zijn een aantal Nederlandse Technische Afspraken opgesteld (binnenkort de NEN 8112), waarin aanbevelingen voor het opstellen van ontruimingsplannen gegeven worden. De BHV-organisatie moet, indien vergunningplichtig, aansluiten op de in de gebruiksvergunning gestelde eisen betreffende ontruiming. Het ontruimingsplan moet een goedkeuringsstempel van de brandweer bevatten en moet zowel een situatietekening (ligging) als een tekening waarop alle vluchtrichtingen, alarmering, hulpverleningsmaterialen en technische voorzieningen zijn aangegeven, bevatten.

Calamiteitenplan
In het calamiteitenplan, moet in procedures zijn vastgelegd hoe restrisico's worden beheerst en bij verschillende organisaties zal het accent op verschillende restrisicos liggen (zorg-op-maat). Voor ieder genventariseerd groter restrisico moet een procedure worden opgesteld aan de hand van een risicoscenario (worst-case scenario). Alle TBV moeten per functie schriftelijk zijn vastgelegd en er moet een overzicht van de voor de organisatie specifieke risicoscenario's zijn opgenomen. Door een oefening of inzet te evalueren, wordt bepaald of het PvA aangepast moet worden en of verbeteringen in het bedrijfshulpverleningsplan moeten worden gemplementeerd.

Continuteitsplan
In dit plan zijn van te voren alle maatregelen beschreven voor de garandering van de continuteit van de organisatie. Alle TBV moeten schriftelijk zijn vastgelegd.

Nazorgplan
In dit plan zijn van te voren alle maatregelen beschreven die in verband met nazorg kunnen worden genomen. Tevens is beschreven welke functie hiervoor verantwoordelijk is.

(bron: opzettenbhv.nl)

Mijn Tweet's

Contact

Pasterkamp-Consultancy

Albert Pasterkamp

Erkend geregistreed Veiligheidskundige

Lacon 11
8321 SV Urk
 
T: 0527-687630
F: 0527-687631
M: 0622-696574
 
BTW:   NL138384460B02
KvK:    59199229

Advertentie

Verse vis te koop

Werkelijke kengetallen

2 miljoen dodelijke ongevallen op het werk per jaar

270 miljoen ongelukken op het werk per jaar

160 miljoen zieken op het werk per jaar

1 ongeval / ziekte kost u als bedrijf tenminste € 6.000,-- per persoon !!!

Investeren in de veiligheid van en voor uw werknemers levert dus geld op!

Login Form